Kaavoitus ja tontit

Kunnan hallintosäännön mukaan kunnanhallitus vastaa maankäytöstä ja kaavoituksesta. Kunta järjestää tarvitsemansa kaavoittajapalvelut ostopalveluin ulkopuolisilta suunnittelijoilta.

Suunnittelijan ohella tekninen osasto osaltaan valmistelee asema- ja yleiskaavat sekä näiden muutokset kunnan luottamuselinten päätettäviksi. Lisäksi tekninen osasto valmistelee osaltaan haja-asutusalueelle rakentamiseen liittyvät suunnittelutarveratkaisut ja päätökset, jotka koskevat poikkeamista esimerkiksi kaavamääräyksistä.