Kunnanjohtajan blogi

KJ blogi

 

Tuula Luukkonen

Odottavin mielin vuoteen 2019!

 

Vuosi 2019 on aluillaan. Vuosien vaihtuessa yleisesti pohditaan, miten mennyt vuosi sujui, mitä hyvää ja mitä vähemmän hyvää vuodesta jäi mieleen sekä millaisia uuden vuoden lupauksia tehdään, jos tehdään.

Vuodessa 2018 oli hyvää ainakin se, että Suomen talous lähti nousuun ja kasvua vuoden aikana syntyi 2,5 %. Vuonna 2019 talouskasvun ennustetaan hidastuvan 1,5 %:iin. Ennusteen mukaan talouskasvu kuitenkin jatkuu. Hämmennystä ja huolta kunnissa on aiheuttanut kuntien tulopohjassa tapahtuneet heilahtelut verottajan arvioimien verotulokertymien, Kiky-sopimuksen vaikutusten ja valtionosuuksien takaisinperinnän vuoksi. Kuntien tulopohja heikentyy, mutta toimintamenot ovat kasvusuunnassa. Vuonna 2019 valtio osallistuu kunnallisten peruspalvelujen rahoitukseen vain 25,37 %:n osuudella ja kuntien omarahoitusosuudeksi jää 74,63 %. Joitakin vuosia sitten valtion osallistuminen peruspalvelujen rahoitukseen oli lähes 40 %.

Meillä Rääkkylässä vuoden 2018 alusta lukien lähdettiin toimimaan uuden organisaatiorakenteen mukaisesti ja kunnan historian ensimmäinen kuntastrategia otettiin käyttöön. Uusien toimintatapojen ja –mallien käyttöönottamisessa on vielä tehtävää sillä muutoksen ja uudistumisen toimeenpano vaatii aikaa. Uudistuminen on kuitenkin välttämätöntä. 

Kunta tarjoaa asukkailleen laadukkaat peruspalvelut. Lisäksi kunta tarjoaa turvallisen ja viihtyisän asuin- ja elinympäristön sekä luo ja edistää kuntalaisten hyvinvointia.  Kunnan toiminnan keskiössä ovat hyvinvoivat kuntalaiset. Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edellytyksiä ovat laadukas varhaiskasvatus ja peruskoulutus, hyvät vapaa-aikapalvelut ja kulttuuripalvelut sekä monet muut kunnan tarjoamat palvelut. Rääkkylän kuntastrategian mukaan yhteisöllisyydellä ja yhteisellä tahtotilalla sekä positiivisella asenteella saadaan paljon aikaan. Erityisesti pienessä kunnassa yhteistyö ja yhteisöllisyys ovat valttia. 

Sote-uudistuksessa sosiaali- ja terveyspalvelut tulevat siirtymään maakuntien järjestettäväksi, mutta vastuu kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä säilyy edelleen kunnilla. Kuntia ”palkittaisiin” vaikuttavasta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työstä valtionosuuden lisäosalla (HYTE-kerroin). Kovin suurista rahoista ei kuitenkaan ole kyse, sillä koelaskelmien mukaan se olisi 6–12 €/asukas. Lisäosa otettaisiin käyttöön vuoden 2021 alusta, jolloin se olisi ensimmäisen kerran mahdollista saada eli jo nyt tehtävällä hyvinvointityöllä on vaikutus vuoden 2021 rahoitukseen.

Vaikka ensi vuosi tulee olemaan kunnan talouden näkökulmasta tiukka, lähtökohtana on kuitenkin kuntalaisten palvelutason säilyttäminen hyvällä tasolla ja kunnan elinvoiman vahvistaminen. Rääkkylän valtionosuudet tulevat vuonna 2019 pienenemään vuoden 2018 tasosta lähes 600 000 € ja se on todella paljon. Lainamäärä on kuitenkin kohtuullisen pieni, vuoden 2019 lopussa lainamäärä on asukasta kohti 1 577,14 €/asukas.

Ilokseni voin todeta, että vuoden 2018 alussa toimintansa aloittanut kunnan oma työpaja on toiminut hyvin ja asiakkaat ovat olleet erittäin tyytyväisiä työpajatoimintaan. Kunnan työpaja tarjoaa kuntouttavaa työtoimintaa, terapeuttista työtoimintaa ja nuorten työpajatoimintaa. Työpajan asiakasmäärä on kokonaisuudessaan 40 - 50 henkilöä, joskus hieman yli 50. Työpajan vakinaisina työntekijöinä ovat ammattitaitoiset vastaava ohjaaja ja työnjohtaja. Heidän lisäkseen pajalla työskentelee vaihteleva määrä palkkatuella pajatyöntekijöitä.

Huolestuneena olen kuunnellut viime aikojen uutisointia siitä, mitä kuntien työpajoille tulee tapahtumaan, ainakin osalle, maakunta-uudistuksen yhteydessä. Uudistuksen jälkeen maakunta vastaa työllisyyspalveluista ja siitä, mistä se hankkii työpaja- palvelunsa. Huolta herättää myös maakunnan ja kuntien välinen kustannustenjako Kelan työmarkkinatukimaksuissa. Jäisikö osa kunnista vain maksumiehiksi, eikä kunta voisi omilla toimillaan vaikuttaa ns sakkomaksujen suuruuteen.

Mielestäni työpajapalvelut on tuotettava lähipalveluna, sillä ilman saumatonta paikallista työpaja- ja asiakastyötä ei vaikuttavia tuloksia tule ja, jos palvelut jäävät asiakkailta saamatta, sen vaikutukset näkyvät myöhemmin sosiaali - ja terveyspalvelujen kysynnän kasvuna ja kustannusten nousuna.

Rääkkylän kunnan taloutta, muiden Pohjois-Karjalan kuntien tavoin, kiristää sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten nousu. Odotan ja toivon, että Eduskunta hyväksyisi sote- ja maakunta-uudistukseen liittyvät lakipaketit heti alkuvuodesta 2019 sillä uudistukseen liittyy myös valtionosuusuudistus. Valtionosuusuudistuksella on ennakoitu olevan merkittävä positiivinen vaikutus Rääkkylän kunnan talouteen. Kukaan ei tosin vielä tiedä, millaisia kokonaisvaikutuksia uudistuksilla tulee olemaan.

Tulevinakin vuosina kunta tulee jatkamaan aktiivista yhteistyötä yritysten, yhdistysten, maakunnan kuntien, Keski-Karjalan Kehitysyhtiön ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Toivotan kaikille positiivista ja menestyksekästä uutta vuotta 2019.

 

Tuula Luukkonen

Rääkkylän kunnanjohtaja

 

 

 

Sivu arviointi ja palaute