Maa-ainesten ottamiseen liittyvä ilmoitus ja luvat

Maa-aineslupa tarvitaan kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen.

Maa-ainesluvan myöntää elinvoimalautakunnan lupajaosto. Hakemukseen tulee liittää ottamissuunnitelma.

Lisätietoja maa-ainesten ottamissuunnitelman sisältövaatimuksista löytyy julkaisusta Maa-ainesten kestävä käyttö, Ympäristöhallinnon ohjeita /2009, Ympäristöministeriö. Erityisesti julkaisun liite 3, Ottamissuunnitelman sisältö s. 66–70.

Maa-aineslupaa ei tarvita, jos aineksia otetaan omaa tavanomaista kotitarvekäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Käytön tulee liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon. Vähäinenkään ainesten ottaminen myytäväksi (esimerkiksi naapurille tai tiekunnalle) ei ole mahdollista ilman lupaa.

Maa-aineslain 23a § velvoittaa maa-ainesluvan haltijan ilmoittamaan lupaviranomaiselle vuosittain otetun aineksen määrän ja laadun. Ottajan tulee ilmoittaa valvontaviranomaiselle myös kotitarveotosta ottopaikan sijainti ja arvioitu ottamisen laajuus, jos ottamisalueelta on otettu tai on tarkoitus ottaa enemmän kuin 500 kiintokuutiometriä maa-aineksia. Lupa- ja valvontaviranomainen toimittaa ottotiedot elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

Ohjeet: Luvat, ilmoitukset, rekisteröinti