Rakentamisen luvat

Rakentamisen luvat

Rakentamisen luvat

Rakennus-, toimenpidelupa, -ilmoitus, maisematyö- ja purkamislupa

Rakennuslupa tarvitaan (MRL 125 §)

 • rakennuksen rakentamiseen
 • rakentamiseen verrattavaan korjaus- ja muutostyöhön
 • rakennuksen laajentamiseen
 • kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen
 • käyttötarkoituksen olennaiseen muuttamiseen
 • myös muu korjaus- tai muutostyö tarvitsee rakennusluvan, jos työllä voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin

Rakennuslupa on voimassa viisi vuotta ja työt on aloitettava kolmen vuoden kuluessa luvan myöntämisestä. Rakennuslupaviranomainen voi pidentää luvan voimassaoloa työn aloittamista varten enintään kahdella vuodella. Työn loppuunsaattamista varten määräaikoja voidaan pidentää enintään kolmella vuodella kerrallaan.

Toimenpidelupa tarvitaan (MRL 126 ja 126a §)

 • venevaja (alle 25 m2)
 • grillikota, katos, huvimaja (15 - 25 m2)
 • kasvihuone (20 - 50 m2)
 • katsomo
 • kioski, myymäläkoju tms. (alle 25m2)
 • lantavarasto, siilo, liete- tai virtsasäiliö
 • masto, piippu, suurehko valaisinpylväs
 • suurehko kiinteä laituri
 • jätevesijärjestelmä
 • maalämpökaivo
 • kattomuodon muutos
 • rakennuksen julkisivun olennainen muutos (kaava-alue)
 • muut kunta- tai ympäristökuvaan merkittävästi ja pitkäaikaisesti vaikuttavat järjestelyt ja muutokset

Toimenpidelupa on voimassa kolme vuotta luvan myöntämisestä

Ilmoitusmenettely

Lupamenettelyn asemesta jo olevaan asuntoon tai lomarakennukseen kuuluvan tai maatalouden harjoittamisen kannalta tarpeellisen enintään 25 m2:n suuruisen kylmän ja eristämättömän talousrakennuksen rakentamiseen asemakaava-alueen ulkopuolella sovelletaan ilmoitusmenettelyä.

Ilmoitusmenettelyn (MRL 129 §) alaisia toimenpiteitä ovat mm.

 • katos (alle 25m2)
 • talousrakennus (alle 25m2)
 • grillikota, grillikatos, huvimaja (alle 15m2)
 • rakennuksen julkisivun olennainen muutos (haja-alue)
 • vesikatteen tai sen värityksen muutos
 • ulkoverhouksen materiaalin tai värin muutos
 • katukuvaan vaikuttavan markiisin asettaminen (kaava-alue)

Ilmoitus raukeaa, ellei toimenpidettä ole saatettu loppuun kolmen vuoden kuluessa.

Maisematyölupa tarvitaan (MRL 125 §) maisemaa olennaisesti muuttaviin toimenpiteisiin asemakaava-alueella.

Tällaisia toimenpiteitä ovat mm.

 • puiden kaataminen
 • maankaivu
 • täyttäminen
 • louhiminen.

Lupa voi olla tarpeen myös eräiden yleiskaavojen alueella.

Purkamislupa tarvitaan (MRL 127 §)

Purkamislupa tarvitaan rakennuksen tai sen osan purkamiseen asemakaava-alueella tai alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi. Lupa on myös tarpeen, jos yleiskaavassa niin määrätään. Lupaa ei tarvita, jos voimassa oleva rakennuslupa tai hyväksytty katu- / tiesuunnitelma edellyttävät rakennuksen purkamista. Lupaa ei myöskään tarvita talousrakennuksen ja muun vähäisen rakennuksen purkamiseen poikkeuksena historiallisesti tai rakennustaiteellisesti merkittävät rakennukset tai niiden osat. Rakennuksen purkamisesta on aina, jollei purkamiseen tarvita lupaa, kirjallisesti ilmoitettava rakennusvalvontaviranomaiselle 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä (purkamisilmoitus).

Sivu arviointi ja palaute