Yksityistiet

Yksityistien parantamisen valtionavustukset

Rääkkylän kunta avustaa yksityisteiden kunnossapitoa. Avustukset ilmoitetaan kuulutuksella haettaviksi uusille järjestäytyneille (tiehoitokunta) ja järjestäytymättömille teille vuosittain yleensä 31.3. mennessä.

Avustuksen saannin ehtona on, että tie on pysyvän asutuksen käyttämä pääsytie. Pysyvästi asuttuna taloutena pidetään asuntoa, jossa asutaan ympäri vuoden ja joka on väestötietojärjestelmään talletettu asuinpaikka. Käytetyn matkan asuinrakennuksesta tai sen liittymästä tien alkuun on oltava vähintään 500 metriä. Avustusta voi saada myös tie, jolla on paikkakunnan liikenteessä huomattava merkitys kuten se, että tietä käytetään yleisesti läpikulkuliikenteeseen, tien varrella on palvelulaitoksia tai muita merkittävästi liikennettä aiheuttavia toimintoja (yleinen uima- ja veneranta, kylätalo jne.).

Yksityisteiden kunnossapitoavustuskuulutus
Avustuksen hakulomake

Edellisenä vuonna kunnossapitoavustusta saaneille avustus myönnetään ilman hakemusmenettelyä. Asutun tieosuuden muuttuminen, tien jääminen muuksi kuin pysyvän asutuksen tieksi, pankkitilin muuttuminen ja hoitokunnan tai toimitsijamiehen muutokset tulee kuiten­kin ilmoit­taa.

Ilmoituslomake, kunnan tieavustukseen vaikuttava muutos

Yksityisteiden perusparannusavustusta ei Rääkkylän kunta ole viime vuosina enää myöntänyt

Tiekunta voi hakea yksityistieavustusta perusparantamiseen Pirkanmaan ELY-keskuksesta, joka hoitaa keskitetysti koko maan yksityisteiden perusparantamisavustusasioita.

Ilmoitus tiekunnassa tapahtuneesta muutoksesta

Yksityistielain 58 §:n mukaan tiekunnan toimitsijamies tai sen hoitokunnan jäsenet sekä näiden varamiehet valitaan enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan. Tiekunnalla voi olla joko toimitsijamies ja hänen varamiehensä tai 3-jäseninen hoitokunta ja kaksi varajäsentä. Tiekunnan, jossa ei ole monta osakasta, kannattaa valita toimitsija-mies ja varatoimitsijamies -järjestelmä. Mikäli toimielimenä on hoitokunta, valitsee se varsinaisten jäsenten keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hoitokunta kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta. Tiekunnan kokouksen kutsuu koolle toimitsijamies tai hoitokunnan puheenjohtaja tai tarvittaessa näiden varamies.

Maanmittauslaitos pitää yksityistielain 51 a §:n nojalla yksityistierekisteriä niistä yksityisistä teistä, joita koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta. Toimitsijamiehen tai hoitokunnan tehtävänä on ilmoittaa maanmittaustoimistolle toimitsijamiehen tai hoitokunnan puheenjohtajan nimi ja osoitetiedot.

Tiekunnan yhteystiedot voi helpoiten ilmoittaa Maanmittauslaitokselle sähköisen yksityistierekisteripalvelun kautta.

Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä olevien tietojen ajan tasalla pitämiseksi muuttuneet tiedot voi ilmoittaa myös alla olevalla ilmoituksella, joka pyydetään palauttamaan os. Rääkkylän kunta, Tekninen osasto, Kinnulantie 1, 82300 Rääkkylä. Lähetämme sen edelleen maanmittauslaitoksen tierekisteriin.

Ilmoituslomake, tiekunnassa tapahtuneet muutokset

 

Lisätietoja yksityistieasioista:
hallintosihteeri
Seppo Multanen
(paikalla joka toinen viikko)
Kinnulantie 1, 82300 Rääkkylä
p. 040 105 3202
etunimi.sukunimi@raakkyla.fi

Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 92
Käsikirja yksityisteiden tienpidon osittelusta 6. uudistettu painos 2016

Liikenneviraston julkaisu Yksityistieliittymän kunnossapito

ELY-keskus muistuttaa   Yksityistieliittymän näkemän ja rumpujen kunnossapito