Jätteet ja roskaantuminen

Jätteet ja roskaantuminen

Roskaantuminen

Jätelakiin (646/2011) sisältyy roskaamiskielto. Lain mukaan ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylättyä konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä. Lain mukaan ympäristöön ei myöskään saa päästää ainetta siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä, ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaaraa tai muuta niihin rinnastettavaan vaaraa tai haittaa.

Risujen tai puutarhajätteen kasaaminen yleisille alueille, kuten puistoihin ja metsiin on roskaamista. Risut ja oksat voi toimittaa kunnan jätevedenpuhdistamolle os. Kiteentie 61, 82300 Rääkkylä. Ensisijaisesti puutarhajätteiden käsittelyksi suositellaan kompostointia.

Roskaamiskielto koskee kaikkia alueita, sekä yksityisiä että yleisiä. Roskaajan velvollisuus on siivota roskaamansa alue. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi määrätä siivoamisvelvollisen täyttämään velvollisuutensa.  Myös kiinteistön omistaja voi tehdä asiaa koskevan rikosilmoituksen.

Jätteiden poltto

Poltettaessa jäte ei häviä, vaan muuttaa muotoaan. Sinänsä myrkyttömät jätteet voivat muuntua poltettaessa erittäin myrkyllisiksi yhdisteiksi. Varsinkin jos jäte on huonosti palavaa, palamatonta tai märkää, se ei pala täydellisesti, vaan palamisessa muodostuu myrkyllisiä savukaasuja.

Jätteiden poltto on pääsääntöisesti kielletty. Kiinteistön lämmitykseen käytettävässä tulipesässä voidaan polttaa yhdessä muiden kiinteiden polttoaineiden kanssa pieniä määriä kiinteistöllä syntynyttä hyötykäyttöön soveltumatonta paperia ja pahvia sekä käsittelemätöntä puuta, joka ei sisällä liimaa, maalia, lakkaa, kyllästysaineita eikä muita haitallisia aineita. Polttamisen edellytyksenä on hyvät palamisolosuhteet ja ettei siitä aiheudu haittaa ympäristölle.

Avopoltto on kielletty aina taajaan rakennetulla alueella sekä metsäpalovaroituksen ollessa voimassa. Taajaan rakennetun alueen ulkopuolella saa avopolttona polttaa vähäisiä määriä risuja, oksia ja käsittelemätöntä puuta, siten ettei siitä aiheudu ihmisille tai ympäristölle vaaraa eikä haittaa. Kulotuksesta tulee ilmoittaa aluehälytyskeskukseen ja noudattaa heidän antamiaan ohjeita ja määräyksiä.

Muu jätteenpoltto on kielletty.

Jätteiden poltosta määrätään jätehuoltomääräyksissä ja ympäristönsuojelumääräyksissä. Polttaja vastaa aina kaikista polton seurauksista.

Romuajoneuvot

Kun puhutaan romuajoneuvoista, tarkoitetaan sillä sellaista ajoneuvoa, jonka sen haltija on poistanut käytöstä tai aikoo poistaa käytöstä taikka on velvollinen poistamaan käytöstä. Tämä on jätelain mukainen jätteen määritelmä, joten romuajoneuvot ovat siis jätettä.

Jätelain mukaan ympäristöön ei saa jättää jätettä, kuten esimerkiksi romuajoneuvoa, siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä, ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaaraa tai muuta niihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa.

Romuajoneuvojen, siinä missä muidenkin jätteiden, siivoaminen kuuluu roskaajalle. Roskaajan on poistettava roskaava esine tai aine ympäristöstä ja muutoinkin siivottava roskaantunut alue.

Ympäristönsuojelulaissa kielletään lisäksi vaaran tai haitan aiheuttaminen maaperälle tai pohjavedelle. Vaarana on, että huonossa kunnossa olevista ajoneuvoista valuu öljyjä tai muita nesteitä maaperään. Jos näin käy ja maaperä tai pohjavesi pilaantuvat on kiinteistön omistaja vastuussa kunnostustoimista.

Jos kyseessä on romuajoneuvojen ammattimainen tai laitosmainen esikäsittely ja/tai varastointitoiminta, vaatii se ilmoituksen jätehuoltorekisteriin tai ympäristöluvan.

Jätteiden ammattimainen tai laitosmainen hyödyntäminen

Jätteiden ammattimaiseen ja laitosmaiseen hyödyntämiseen tarvitaan ympäristölupa. Ympäristöluvanvaraisuutta ei ole sidottu hyödynnettävän jätteen määrään, joten hyödynnettävän jätteen vähäinen määrä ei vapauta automaattisesti lupamenettelystä vaan lupaharkinta tehdään tapauskohtaisesti.

Ympäristölupamenettelystä on vapautettu pohjavesialueiden ulkopuolella sellainen ammattimainen jätteiden hyödyntäminen, joka täyttää valtioneuvoston asetuksen eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa  843/2017 (ns. MARA-asetus) vaatimukset. Kohteet, joissa jätettä ammattimaisesti voi ilman ympäristölupamenettelyä hyödyntää, on määritelty asetuksessa. Ilmoitus toiminnan merkitsemiseksi ympäristönsuojelun tietojärjestelmään tulee tehdä Pohjois-Karjalan ELY-keskukseen. Lisätietoa jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa ja ilmoituksen tekemisestä löytyy ympäristöhallinnon nettisivuilta.

Yhteystiedot