Jätevesien käsittely

Jätevesien käsittely

Kiinteistöjen jätevesijärjestelmät tulisi saattaa uuden jätevesiasetuksen vaatimusten mukaisiksi 31.10.2019 mennessä!

 
Ympäristönsuojelulain 156 d § mukaisesti kunnan toimivaltainen viranomainen voi hakemuksesta myöntää luvan poiketa perustason puhdistusvaatimuksista em. tarkoitetuilla alueilla enintään viiden vuoden määräajaksi kerrallaan. Vapautusta voi hakea oheisella lomakkeella. Asia ratkaistaan hakemuksen perusteella, vapautusta ei siis myönnetä automaattisesti, jos vapautukselle ei ole olemassa asianmukaisia tapauskohtaisesti arvioitavia perusteluita.

Jätevesien käsittely

Jätevedet sisältävät ravinteita, bakteereja ja muita epäpuhtauksia. Tästä syystä jätevedet tulee käsitellä ennen maastoon johtamista.

Jätevesien käsittely riippuu kiinteistön sijainnista. Viemäriverkoston alueella jätevedet tulee johtaa verkoston kautta jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi. Haja-asutusalueella jätevedet tulee käsitellä kiinteistöllä.
Viemärilaitoksen toiminta-alueella sijaitsevien kiinteistöjen tulee liittyä laitoksen tarjoamiin verkostoihin. Liittymisvelvollisuudesta voi hakea vapautusta kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.

Pesuvesien imeyttäminen

Ainoastaan vähäiset pesuvedet voidaan imeyttää maastoon ilman käsittelyä. Vesijohdottomien saunojen sekä vesijohdottomien loma-asuntojen jätevesien imeyttäminen maaperään esimerkiksi imeytyskaivon kautta ilman muuta esikäsittelyä on sallittua.

Imeytyspaikan etäisyyden tulee olla vähintään 15 metriä rantaviivasta.
Jätevedenpuhdistamon pihaan saa tuoda asuinkiinteistöiltä risut ja oksat.
Rääkkylän kunnan jätevedenpuhdistamo
Kiteentie 61, 82300 Rääkkylä

Sivu arviointi ja palaute