Jätevesien käsittely

Jätevesien käsittely

Kiinteistöjen jätevesijärjestelmät tulisi saattaa uuden jätevesiasetuksen vaatimusten mukaisiksi 31.10.2019 mennessä!

Jätevesisääntelyn uudistus ei koske, kun

  • kiinteistön rakennuslupa on myönnetty vuonna 2004 tai sen jälkeen (koska asuinrakennuksessa on pitänyt olla jo säännökset täyttävä käsittely)
  • kiinteistössä on vain kantovesi ja kuivakäymälä eli huussi eikä jätevesistä aiheudu pilaantumisen vaaraa
  • jos kiinteistö on liitetty tai liitetään viemäriverkostoon
  • jos olet syntynyt ennen 9. maaliskuuta 1943 ja asut kiinteistöllä vakituisesti

Jätevesisääntelyn uudistus koskee, kun

  • asuinrakennuksen rakennuslupa on myönnetty ennen vuotta 2004 ja sillä on jätevesijärjestelmä, joka ei täytä nykyvaatimuksia
  • jos kiinteistö on yli 100 metriä vesistön tai meren rannasta tai pohjavesialueen ulkopuolella, jätevesijärjestelmä pitää kunnostaa vasta seuraavan ison remontin, kuten vesikäymälän rakentamisen yhteydessä
  • jos kiinteistö on alle 100 metrin päässä edellä mainituista vesialueista tai sijaitsee pohjavesialueella pitää jätevesijärjestelmän olla kunnostettu 31. lokakuuta 2019 mennessä
 
Ympäristönsuojelulain 156 d § mukaisesti kunnan toimivaltainen viranomainen voi hakemuksesta myöntää luvan poiketa perustason puhdistusvaatimuksista em. tarkoitetuilla alueilla enintään viiden vuoden määräajaksi kerrallaan. Vapautusta voi hakea oheisella lomakkeella. Asia ratkaistaan hakemuksen perusteella, vapautusta ei siis myönnetä automaattisesti, jos vapautukselle ei ole olemassa asianmukaisia tapauskohtaisesti arvioitavia perusteluita.

Jätevesien käsittely

Jätevedet sisältävät ravinteita, bakteereja ja muita epäpuhtauksia. Tästä syystä jätevedet tulee käsitellä ennen maastoon johtamista.

Jätevesien käsittely riippuu kiinteistön sijainnista. Viemäriverkoston toiminta-alueella sijaitsevien kiinteistöjen tulee liittyä viemäriverkostoon ja jätevedet tulee johtaa verkoston kautta jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi. Liittymisvelvollisuudesta voi hakea vapautusta kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.

Viemäriverkoston ulkopuolisilla alueilla jätevedet tulee käsitellä kiinteistöllä Valtioneuvoston asetuksen talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (157/2017) mukaisesti. Lisäksi ranta- ja pohjavesialueilla vesikäymälöiden jätevedet on johdettava umpisäiliöön tai imeytettäväksi ranta- / pohjavesialueen ulkopuolelle.

Pesuvesien imeyttäminen

Ainoastaan vähäiset pesuvedet voidaan imeyttää maastoon ilman käsittelyä. Vesijohdottomien saunojen sekä vesijohdottomien loma-asuntojen jätevesien imeyttäminen maaperään esimerkiksi imeytyskaivon kautta ilman muuta esikäsittelyä on sallittua.

Imeytyspaikan etäisyyden tulee olla vähintään 15 metriä rantaviivasta.

Sivu arviointi ja palaute