Maatalouden ympäristönsuojelu

Maatalouden ympäristönsuojelu

Eläinsuojat

Ympäristölupa

Ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) ja -asetuksen (YSA 713/2014) nojalla tietyt toiminnot tarvitsevat ympäristöluvan. Maataloustuotannossa ympäristölupa tarvitaan määrätyn eläinmäärän ylittäville eläinsuojille ja turkistarhoille. Alla on esitetty luvanvaraisuuden rajat. Määrät perustuvat niille eläinpaikoille, joille eläinsuoja, varjotalo tai -halli on rakennettu eli vuosittainen eläinmäärien vaihtelu ei vaikuta luvanvaraisuuteen.

Eläinsuoja tarvitsee ympäristöluvan, jos se on tarkoitettu vähintään (YSL liite 1, taulukot 1-2, kohta 11):

 • 300 lypsylehmälle
 • 500 lihanaudalle
 • 600 emolehmälle
 • muu eläinsuoja, jonka kokonaiseläinyksikkömäärä liitteen 3 taulukon 1 eläinyksikkökertoimilla laskettuna on vähintään 3 000
 • 750 täysikasvuiselle emakolle
 • 2000 lihasialle
 • 40 000 munituskanalle
 • 40 000 broilerille
 • turkistarha, joka on tarkoitettu vähintään 500 siitosnaarasminkille tai -hillerille taikka vähintään 250 siitosnaarasketulle tai -supikoiralle taikka muu turkistarha, jonka kokonaiseläinyksikkömäärä liitteen 3 taulukon 1 eläinyksikkökertoimilla laskettuna on vähintään 100
Ympäristöluvat käsittelee aluehallintovirasto.

YSL 115 a §:n mukainen ilmoitusmenettely

Eläinsuoja on ilmoituksenvaraista toimintaa, jos se on tarkoitettu:

 1. vähintään 50 ja alle 300 lypsylehmälle, vähintään 100 ja alle 500 lihanaudalle, vähintään 130 ja alle 600 emolehmälle, vähintään 60 hevoselle tai ponille, vähintään 250 uuhelle tai vuohelle, vähintään 100 ja enintään 750 täysikasvuiselle emakolle, vähintään 250 ja enintään 2 000 lihasialle, vähintään 4 000 ja enintään 40 000 munituskanalle tai vähintään 10 000 ja enintään 40 000 broilerille
 2. usealle 1 kohdassa tai YSL:n liitteessä 3 tarkoitetulle eläinlajille, jonka kokonaiseläinyksikkömäärä YSL:n liitteen 3 taulukon 1 eläinyksikkökertoimilla laskettuna on vähintään 250 ja alle 3 000 ja joka ei ole suoraan ilmoituksenvarainen 1 kohdassa mainitun tuotantoeläimen eläinmäärän perusteella.

Toiminnan ilmoituksenvaraisuuden ja toimivaltaisen lupaviranomaisen määrittämisessä käytettävät eläinyksikkökertoimet löytyvät ympäristönsuojelulain (527/2014) liitteestä 3.

Milloin toimintaan sovelletaan ilmoitusmenettelyä?

Toiminnan voi ilmoittaa, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • toiminta ei sijaitse tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella
 • toiminnasta ei aiheudu kohtuutonta rasitusta naapurustolle (laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 § 1 momentti)
 • toiminnasta ei aiheudu vesistön pilaantumista eikä kyse ole vesilain (587/2011) mukaan luvanvaraisesta hankkeesta
 • toiminnan jätevesien johtamisesta ei aiheudu ojan, lähteen tai vesilain 1 luvun 3 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetun noron pilaantumista ja
 • toiminta ei ole osa YSL:n liitteen 1 taulukossa 1 tarkoitettua direktiivilaitoksen toimintaa
 • toimintaan ei sovelleta arviointimenettelyä ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) 3 §:n 2 momentin perusteella.
Ilmoitusten käsittely kuuluu kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Jos jokin edellä mainituista seikoista ei täyty, toiminnalle on haettava ympäristölupa

Ilmoituksen tekeminen

Ilmoitus on jätettävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 120 vuorokautta ennen toiminnan suunniteltua aloittamista.

Jos viranomainen ei ole antanut päätöstä määräajan kuluessa, toiminnan voi siitä huolimatta aloittaa omalla vastuulla. Myöhemmin annettavaa päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Päätöksen noudattamista valvotaan samoin kuin ympäristölupaa.

Ilmoitus tehdään ympäristöhallinnon verkkopalvelussa saatavissa olevilla lomakkeilla.

Sivu arviointi ja palaute