Öljysäiliöt

Öljysäiliöt

Maanalaiset säiliöt

Pohjavesialueilla uusia polttoainesäiliöitä ei saa sijoittaa maan alle. Säiliöitä uusittaessa maanalaiset säiliöt on poistettava ja korvattava sisätiloihin sijoitetuilla maanpäällisillä säiliöillä, jotka on varustettu ylitäytönestimellä.

Maanalainen käytöstä poistettu säiliö putkistoineen on poistettava maaperästä kokonaan myös muualla kuin pohjavesialueilla vuoden kuluessa ja puhdistutettava se ennen poistamista. Todistus puhdistuksesta on säilytettävä ja pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle.

Elinvoimalautakunnan lupajaosto voi yksittäistapauksissa myöntää poikkeuksen velvollisuudesta poistaa käytöstä poistettu maanalainen säiliö, mikäli poistaminen on teknisesti vaikeaa tai siitä aiheutuu kohtuutonta vahinkoa muulle omaisuudelle.

Säiliöiden tarkastus

Pohjavesialueilla sijaitsevat maanalaiset öljysäiliöt tulee säiliön omistajan tai haltijan tarkastuttaa määräajoin siten kuin maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksista annetussa kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä (344/83) on säädetty. Päätös ei koske kaksoisvaippasäiliöitä, eikä suoja-altaassa olevia maanalaisia säiliöitä, mikäli ne on varustettu vuodonilmaisinjärjestelmällä.

Myös pohjavesialueiden ulkopuolella sijaitsevat maanalaiset säiliöt suositellaan tarkastuttamaan 10 vuoden kuluessa säiliön käyttöönotosta ja tämän jälkeen tarkastuksesta laaditun tarkastuspöytäkirjan mukaisesti.

Uusien öljy-, polttoaine- ja muiden kemikaalisäiliöiden on oltava kaksivaippaisia tai suoja-altaissa olevia säiliöitä, joissa on hälyttävä vuodonilmaisujärjestelmä.

 

Sivu arviointi ja palaute