Yksityistiet

Yksityistiet

Yksityistiet

Yksityistiet eli yksityiset tiet ovat Suomessa yksityisten kiinteistönomistajien ja muiden tieosakkaiden ylläpitämiä teitä. Yksityisteitä ovat ne tiet, jotka eivät ole yleisiä teitä, katuja tai kaavateitä. Yksityistietä hoidetaan tieosakkaiden kesken sopien tai perustamalla hoitoa varten tiekunta.

Yksityistieverkon pituutta on vaikea määritellä tarkasti. Väyläviraston mukaan yksityisteitä on 359 703 kilometriä. Määrä vastaa noin 80 % Suomen tieverkosta. Vaikka yksittäisten yksityisteiden liikennemäärät ovatkin pieniä, ne ovat hyvin merkittäviä haja-asutusalueiden liikenteen ja esimerkiksi metsäteollisuuden puukuljetusten kannalta. Yksityistieverkosta käytetäänkin usein nimitystä tieverkon hiussuonisto.

Kunnossapitoavustus

Rääkkylän kunta avustaa yksityisteiden kunnossapitoa. Avustukset ilmoitetaan kuulutuksella haettaviksi vuosittain yleensä 31.3. mennessä. Yksityistielain 84 §:n mukaan edellytyksenä kunnan avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin saman lain 50 §:ssä edellytetään. Avustuksen saannin ehtona on myös, että tie on pysyvän asutuksen käyttämä pääsytie. Pysyvästi asuttuna taloutena pidetään asuntoa, jossa asutaan ympäri vuoden ja joka on väestötietojärjestelmään talletettu asuinpaikka. Käytetyn matkan asuinrakennuksesta tai sen liittymästä tien alkuun on oltava vähintään 500 metriä. Avustusta voi saada myös tie, jolla on paikkakunnan liikenteessä huomattava merkitys kuten se, että tietä käytetään yleisesti läpikulkuliikenteeseen, tien varrella on palvelulaitoksia tai muita merkittävästi liikennettä aiheuttavia toimintoja (yleinen uima- ja veneranta, kylätalo jne.). Uuden yksityistieavustushakemuksen voi tehdä verkossa osoitteessa www.miunpalvelut.fi.

Edellisenä vuonna yksityistien kunnossapitoavustusta saaneille avustus myönnetään ilman hakemusmenettelyä. Asutun tieosuuden muuttuminen, tien jääminen muuksi kuin pysyvän asutuksen tieksi, pankkitilin muuttuminen ja hoitokunnan tai toimitsijamiehen muutokset tulee kuiten­kin ilmoit­taa.

Yksityisteiden perusparannusavustusta ei Rääkkylän kunta ole viime vuosina enää myöntänyt. Tiekunta voi hakea yksityistieavustusta perusparantamiseen Pirkanmaan ELY-keskuksesta, joka hoitaa keskitetysti koko maan yksityisteiden perusparantamisavustusasioita.

Eduskunta on hyväksynyt uuden lain yksityisteiden tienpitoa ja hallintoa varten. Laki astui voimaan 1.1.2019. Uuden lain myötä mm. kuntien tielautakunnat lakkaavat 31.12.2019. Uuden lain merkittävimmät muutokset tiekuntien kannalta.

Ilmoitus tiekunnassa tapahtuneesta muutoksesta

Yksityistielain 53 §:n mukaan tiekunnan toimitsijamies tai sen hoitokunnan jäsenet sekä näiden varamiehet valitaan enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan. Tiekunnalla voi olla joko toimitsijamies ja hänen varamiehensä tai 3-5 jäseninen hoitokunta ja ainakin 1 varajäsen. Tiekunnan, jossa ei ole monta osakasta, kannattaa valita toimitsija-mies ja varatoimitsijamies -järjestelmä. Mikäli toimielimenä on hoitokunta, valitsee se varsinaisten jäsenten keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hoitokunta kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta. Tiekunnan kokouksen kutsuu koolle toimitsijamies tai hoitokunnan puheenjohtaja tai tarvittaessa näiden varamies.

Maanmittauslaitokselle ilmoittaminen

Maanmittauslaitos pitää yksityistielain 51 a §:n nojalla yksityistierekisteriä niistä yksityisistä teistä, joita koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta. Toimitsijamiehen tai hoitokunnan tehtävänä on ilmoittaa maanmittaustoimistolle toimitsijamiehen tai hoitokunnan puheenjohtajan nimi ja osoitetiedot.

Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä olevien tietojen ajan tasalla pitämiseksi muuttuneet tiedot voi ilmoittaa osoitteessa www.maanmittauslaitos.fi.

Liikennemerkin asettaminen yksityistielle

Yksityisteillä liikenteenohjauslaitteita ovat liikennemerkit ja sulkulaitteet, esimerkiksi puomit (myöhemmin liikenteenohjauslaitteet). Tienpitäjä saa kunnan suostumuksella asettaa liikenteenohjauslaitteen yksityistielle. Tienpitäjä on tiekunta, jos sellainen on perustettu. Tiekunnan kokouksessa päätetään pysyvän liikenteenohjauslaitteen asettamisesta. Jos tiekuntaa ei ole, päättävät tieosakkaat asiasta yhteisesti. Hoitokunnan tai toimitsijamiehen toimivalta ei riitä päättämään pysyvistä liikenteenohjauslaitteista. Tiekunta saa asettaa liikennemerkin vain omalle tiealueelleen.

Kunnan suostumusta ei tarvita tien kunnon, tiellä tai sen vieressä tehtävän työn vuoksi tilapäisten liikenteenohjauslaitteiden asettamiseen. Kyse on usein tilanteesta, jossa tilanteen poikkeuksellisuus tai kiireellisyys ei mahdollista suostumuksen hankkimista. Mikäli tilanteesta tulee pysyvämpi, on yksityisen tienpitäjän hankittava suostumus.

Tiekuntien tulee tehdä päätökset ja hakea kunnan suostumusta myös olemassa oleville liikenteenohjauslaitteille, jos niitä ei ole aikoinaan toteutettu voimassa olleen lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

Suostumuksen hakeminen kunnalta yksityistien pysyvään liikenteenohjauslaitteeseen

 • Tiekunnan kokouksessa tulee ensin hyväksyä liikenteenohjauslaitteen asettaminen yksityistielle ennen kunnan suostumuksen hakemista.
  • Liitä hakemukseen kopio kokouspöytäkirjasta perusteluineen, josta ilmenee tiekunnan myönteinen kanta liikenteenohjauslaitteen asettamiseen.
  • Jos liikenteenohjauslaitteen vaikutusalueella on muita teitä, niin myös niiden osalta on hakemukseen liitettävä tiekunnan kokouspöytäkirja, josta ilmenee tiekunnan suostumus koskien kyseistä liikenteenohjauslaitetta (tai järjestäytymättömillä tiekunnilla osakkaiden allekirjoittama suostumus tai valtakirjat kaikilta osapuolilta).
 • Jos tiekuntaa ei ole perustettu, kaikkien tieosakkaiden tulee allekirjoittaa hakemus tai antaa siihen kirjallinen suostumus
 • Kerro hakemuksessa, mitä liikenteenohjauslaitteita tiekunta on päättänyt asettaa yksityistielle.
 • Merkitse karttaliitteeseen liikenteenohjauslaitteen suunniteltu sijoituspaikka, ja vaikutusalueen nykyiset liikenteenohjauslaitteet. Jos yksityistiellä ei ole aiempia liikenteenohjauslaitteet, maininta siitä.
 • Perustele hakemuksessa, miksi liikenteenohjauslaitteita haetaan yksityistielle. Tiekunta voi esimerkiksi perustella liikenteenohjauslaitteen asettamisen lisäävän turvallisuutta yksityistiellä. Perustelun ja selvityksen on oltava riittävät siihen, että kunta voi niiden perusteella tehdä kokonaisarvioinnin asiasta.
 • Lähetä hakemus: raakkyla@raakkyla.fi tai Rääkkylän kunta, 82300 Rääkkylä. Viestiin/kuoreen merkintä "Yksityistiet / hakemus liikenteenohjauslaitteen asettamiseksi”.
Viranhaltija tekee liikennemerkin asettamisesta päätöksen, joka asetetaan yleisesti nähtäväksi. Kun päätös on lainvoimainen, on tiekunnalla lupa asettaa liikennemerkki yksityistielleen. Tiekunta hoitaa liikennemerkkien hankkimisen ja paikalleen asentamisen sekä niiden huoltamisen.

Yksityistietietojen ilmoittaminen Digiroadiin

Yksityistielain (560/2018) myötä Yksityistiekunnilla on vuodesta 2019 alkaen velvollisuus toimittaa Väylän Digiroad-järjestelmään tien liikenteenohjaukseen liittyvät tiedot. Yksityisteiden valtionavustuksen saamisen yhtenä edellytyksenä on, että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot ovat Digiroadissa ajantasaiset. Tietoja ei saada Digiroadiin mistään muualta kuin yksityistiekunnilta ja yksityistieosakkailta. Yksityisteille ei ole lähtökohtaisesti aineistossa ilmoitettuna mitään tietoja, jos tiekunta ei ole sitä itse aiemmin tehnyt. 

Ilmoitettavat tiedot

Tiekunnan tulee ensisijaisesti toimittaa valtionavustusten haun yhteydessä:

 • Painorajoitukset
 • Ajokiellot ja tien käytön rajoitukset (esim. moottoriajoneuvolla ajo kielletty)
 • Ajoesteet tai muut tien käyttöä rajoittavat liikenteenohjauslaitteet ja rakennelmat (puomit jne)
 • Liikennemerkkien mahdolliset lisäkilvet (tontille ajo sallittu jne.).
 • Tiekunta voi halutessaan toimittaa myös tien nopeusrajoituksen, joka parantaa navigaattorien oikeaa toimintaa ja voi mm. vähentää ylimääräistä tien käyttöä.
 • Lisäksi tiekunta voi halutessaan toimittaa esimerkiksi muita liikennemerkkejä ja tilapäisesti voimassa olevat tai esimerkiksi vuosittain tiettyyn vuodenaikaan toistuvat rajoitukset ja kiellot. Tähän luokkaan kuuluvat mm. toistuvat kelirikot. Kuitenkaan lyhytaikaisia, esimerkiksi tietyön aiheuttamia rajoituksia tai kieltoja ei tule ilmoittaa.

Digiroadiin tulee ilmoittaa vain kunnan suostumuksella  asetettuja liikennemerkkejä.

Sivu arviointi ja palaute