Ilmoitukset ja rekisteröinti

Ilmoitukset ja rekisteröinti

Ympäristönsuojelu

Rääkkylän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii elinvoimalautakunnan lupajaosto. Ympäristönsuojeluun liittyviä asioita hoitavat rakennustarkastaja ja apulaisrakennustarkastaja.

Ympäristösuojelun kannalta keskeisimpinä tehtävinä ovat:

•    ympäristö- ja maa-aineslupien valmistelu ja valvonta
•    jätehuollon yleinen valvonta
•    ympäristöntilan seuranta

Yleisimmät kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tehtävät ilmoitukset

Aumausilmoitus (ent. lannan patterointi-ilmoitus)

Lantaa tai orgaanista lannoitevalmistetta, jonka kuiva-ainepitoisuus on vähintään 30 prosenttia, voidaan varastoida tietyin ehdoin aumassa. Aumaamisesta tulee tehdä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (ns. nitraattiasetus, 1250/2014) 9 § sekä ympäristönsuojelulaki (527/2014)

Ilmoitus on jätettävä viimeistään 14 vuorokautta ennen aumavarastoinnin aloittamista Rääkkylän kunnan rakennusvalvontaan.

Meluilmoitusmenettely

Erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toimenpiteestä tai tapahtumasta on tehtävä ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen kirjallinen ilmoitus ympäristönsuojeluviranomaiselle vähintään 30 vuorokautta ennen toimenpiteeseen ryhtymistä tai tapahtumaa.

Rekisteröintimenettely

Rekisteröitäviä toimintoja ovat ympäristönsuojelulain liitteessä 2 mainitut polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiantuotantolaitokset, nestemäisten polttoaineiden jakeluasemat, asfalttiasemat, kemialliset pesulat ja orgaanisia liuottimia käyttävät toiminnat sekä kiinteät betoniasemat ja betonituotetehtaat.

Rekisteröinti-ilmoitus on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään:

  • 30 päivää ennen toiminnan aloittamista, jos kyseessä on polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiantuotantolaitos (keskisuuri energiantuotantolaitos)
  • 60 päivää ennen toiminnan aloittamista, jos kyseessä on muu rekisteröitävä toiminta.

Rekisteröinti on luonteeltaan kirjaamistoimenpide, jossa ei tehdä hallinnollista päätöstä eikä anneta määräyksiä.  Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on rekisteröitävä toiminta edellä säädetyssä määräajassa. Toiminta voidaan aloittaa, kun se on rekisteröity. Viranomaisen tulee ilmoittaa toiminnan rekisteröinnistä viipymättä toiminnanharjoittajalle.

Ilmoitus jätehuoltorekisteriin

Jätteen keräystoimintaa koskevasta ilmoitusmenettelystä säädetään jätelain 100 §:ssä, jonka mukaan sen, joka aikoo harjoittaa jätteen ammattimaista keräystä, on tehtävä ilmoitus jätehuoltorekisteriin merkitsemistä varten sen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, jonka alueella keräystä harjoitetaan. Ilmoituksessa annettavista tiedoista säädetään tarkemmin jäteasetuksen 30 §:ssä. Jätteen haltijan pitää tarkistaa, että jätteiden kerääjä ja kuljettaja on hyväksytty ja merkitty jätehuoltorekisteriin ja että hyväksyntä kattaa myös kyseisen jätteen kuljetuksen. Jätteiden kuljettajan on pidettävä jätehuoltorekisteriotetta aina mukana. Lisäksi jätteen haltijan on varmistettava, että joko kerääjällä tai kuljetuksen vastaanottajalla on viranomaisen myöntämä ja voimassa oleva ympäristölupa.

Jätteen ammattimaista keräystä harjoittavan tulee toimittaa Rääkkylän kunnan rakennusvalvontaan ilmoitus jätehuoltorekisteriin merkitsemistä varten.

Ympäristönsuojelulain mukainen kertaluonteista toimintaa koskeva ilmoitusmenettely

Ympäristönsuojelulain mukaan tietyistä ympäristöhaittaa aiheuttavista kertaluonteisista toiminnoista on tehtävä ilmoitus ympäristölupaviranomaiselle tai valvontaviranomaiselle. Näitä toimintoja ovat:

  • jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa
  • tilapäinen melu ja tärinä
  • koeluonteinen toiminta
  • poikkeukselliset tilanteet
  • pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistaminen.

Lisäksi satamien jätehuoltosuunnitelma on esitettävä merenkulun ympäristönsuojelulain (1672/2009, 9 luku 4 §) mukaisesti.

Ilmoitusvelvollisuudesta säädetään ympäristönsuojelulain luvuissa 12 ja 14. Ilmoituksen sisällöstä säädetään ympäristönsuojeluasetuksen 24 ja 25 §:ssä.

Ympäristöhaittaa aiheuttava poikkeuksellinen tilanne voi olla esimerkiksi onnettomuus, tuotantohäiriö tai laitteiston tai rakennelman purkaminen.

Lisätietoa ympäristönsuojelulain mukaisesta kertaluontoista toimintaa koskevasta ilmoitusmenettelystä www.ymparisto.fi

Sivu arviointi ja palaute