Ilmoitukset ja rekisteröinti

Ilmoitukset ja rekisteröinti

Ympäristönsuojelu

Rääkkylän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii elinvoimalautakunta ja/tai sen lupajaosto. Ympäristönsuojeluun liittyviä asioita hoitaa rakennustarkastaja.

Ympäristösuojelun kannalta keskeisimpinä tehtävinä ovat:

•    ympäristö- ja maa-aineslupien valmistelu ja valvonta
•    jätehuollon yleinen valvonta
•    ympäristöntilan seuranta

Lupa- ja ilmoitusmenettelyjä on ympäristönsuojelulaissa, nitraattiasetuksessa, maa-aineslaissa, maa- ja vesiliikennelaeissa sekä Rääkkylän kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä.

Yleisimmät kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tehtävät ilmoitukset

Aumausilmoitus (ent. lannan patterointi-ilmoitus)

Lantaa tai orgaanista lannoitevalmistetta, jonka kuiva-ainepitoisuus on vähintään 30 prosenttia, voidaan varastoida tietyin ehdoin aumassa. Aumaamisesta tulee tehdä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (ns. nitraattiasetus, 1250/2014) 9 § sekä ympäristönsuojelulaki (527/2014)

Ilmoitus on jätettävä viimeistään 14 vuorokautta ennen aumavarastoinnin aloittamista Rääkkylän kunnan rakennusvalvontaan.

Meluilmoitusmenettely

Erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toimenpiteestä tai ta-pahtumasta on tehtävä ympäristönsuojelulain 60 §:n mukainen kirjallinen ilmoitus ympäristönsuojeluviranomaiselle vähintään 14 vuorokautta ennen toimenpiteeseen ryhtymistä tai tapahtumaa.

Rääkkylän ympäristönsuojelumääräysten 20 §:n mukaan ilmoitusta ei tarvitse tehdä seuraavista toiminnoista:

  • sirkusnäytännöistä
  • tavanomaisesta rakentamisesta
  • maanantaista perjantaihin klo 7.00 - 18.00 tehtävästä louhinnasta, räjäytystyöstä, lyöntipaalutuksesta tai vastaavasta erityisen häiritsevää melua aiheuttavasta työstä tai rakentamisesta, korjauksesta tai kunnossapidosta, jossa käytetään häiritsevää melua aiheuttavia koneita ja laitteita, kun työn kokonaiskesto on enintään kymmenen (10) työpäivää
  • kivenmurskauksesta, jota tehdään arkisin maanantaista perjantaihin klo 7.00 - 21.00 kahden viikon ajan pohjavesialueen ulkopuolella olevalla alueella, jolla ei ole häiriintyviä kohteita
  • lentonäytöksestä tai tilapäisestä yleisölennätyksestä
  • äänentoistolaitteiden tilapäisestä käytöstä klo 7.00 - 22.00 yleisötilaisuuksissa ja muissa tilapäisissä tapahtumissa
  • äänentoistolaitteiden käytöstä klo 7.00 - 22.00 mainos- tai vastaavassa tarkoituksessa
  • yksityistilaisuuksista
Edellä mainituista toimenpiteistä tai tapahtumista on toiminnanharjoittajan tai tapahtuman järjestäjän tiedotettava etukäteen lähialueen asutukselle ja muille sellaisille kohteille, joille toimenpiteestä tai tapahtumasta voi aiheutua haittaa tai häiriötä.

Rekisteröinti-ilmoituksen tekeminen

Rekisteröinti on ympäristölupaa kevyempi menettely, jota sovelletaan ympäristövaikutuksiltaan vähäisiin toimintoihin. Rekisteröinti-ilmoitus tulee tehdä asfalttiasemista, nestemäisten polttoaineiden jakeluasemista ja alle 50 MW energiantuotantolaitoksista. Rekisteröinti-ilmoitus tulee toimittaa Rääkkylän kunnan rakennusvalvontaan. Mikäli toiminta sijoitetaan pohjavesialueelle, tulee rekisteröinti-ilmoituksen sijasta hakea ympäristölupaa.

Toiminta voidaan aloittaa, kun toiminta on rekisteröity tai ilmoituksen jättämisestä on kulunut 90 päivää.

Ilmoitus jätehuoltorekisteriin

Jätteen keräystoimintaa koskevasta ilmoitusmenettelystä säädetään jätelain 100 §:ssä, jonka mukaan sen, joka aikoo harjoittaa jätteen ammattimaista keräystä, on tehtävä ilmoitus jätehuoltorekisteriin merkitsemistä varten sen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, jonka alueella keräystä harjoitetaan. Ilmoituksessa annettavista tiedoista säädetään tarkemmin jäteasetuksen 30 §:ssä. Jätteen haltijan pitää tarkistaa, että jätteiden kerääjä ja kuljettaja on hyväksytty ja merkitty jätehuoltorekisteriin ja että hyväksyntä kattaa myös kyseisen jätteen kuljetuksen. Jätteiden kuljettajan on pidettävä jätehuoltorekisteriotetta aina mukana. Lisäksi jätteen haltijan on varmistettava, että joko kerääjällä tai kuljetuksen vastaanottajalla on viranomaisen myöntämä ja voimassa oleva ympäristölupa.

Jätteen ammattimaista keräystä harjoittavan tulee toimittaa Rääkkylän kunnan rakennusvalvontaan ilmoitus jätehuoltorekisteriin merkitsemistä varten.


 

Sivu arviointi ja palaute