Rakentamisen luvat

Rakentamisen luvat

Rakentamisen luvat

Rakentamiseen tarvitaan yleensä rakennus- tai toimenpidelupa tai vähäisemmissä tapauksissa toimenpideilmoitus.

Rakennusjärjestys ohjaa rakentamista Rääkkylän kunnassa.

Rakennusvalvontaan liittyvissä asioissa ota yhteyttä rakennustarkastajaan.

Hanki pätevä suunnittelija hankkeellesi

Ennen luvan hakemista rakennushankkeelle kannattaa hankkia pätevä suunnittelija. Suunnittelija auttaa luvan hakemiseen liittyvissä asioissa, tekee hankkeelle tarvittavat suunnitelmat ja vastaa niiden oikeellisuudesta. Suunnittelija kannattaa palkata heti hankkeen alussa, jolloin hän voi vaikuttaa vielä työn kustannuksiin ja toteutustapaan.

Tavanomaisissa kohteissa pätevä suunnittelija on koulutukseltaan rakennusmestari, rakennusinsinööri, rakennusarkkitehti tai arkkitehti.

Ennen rakennusluvan tai toimenpideluvan hakemista asiasta on hyvä keskustella myös lupaviranomaisen kanssa.

Rakennuslupa

MRL 125 §:n mukaan rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa.

 • rakennuksen rakentaminen
 • rakentamiseen verrattava korjaus- ja muutostyö
 • rakennuksen laajentaminen
 • kerrosalaan laskettavan tilan lisääminen
 • käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen
 • myös muu korjaus- tai muutostyö tarvitsee rakennusluvan, jos työllä voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin
Rakennuslupa on voimassa viisi vuotta ja työt on aloitettava kolmen vuoden kuluessa luvan myöntämisestä. Rakennuslupaviranomainen voi hakemuksesta pidentää luvan voimassaoloa työn aloittamista varten enintään kahdella vuodella. Työn loppuunsaattamista varten määräaikoja voidaan pidentää enintään kolmella vuodella kerrallaan.

Vapaa-ajan asunnon käyttötarkoituksen muutos vakituiseksi asunnoksi

Vapaa-ajan asunnon käyttötarkoituksen muuttaminen vakituiseksi asunnoksi edellyttää lupamenettelyä. Rakennuspaikasta ja kaavoitustilanteesta riippuen lupahakemus ratkaistaan jollakin seuraavista menettelytavoista:

 • Suunnittelutarveratkaisulla silloin kun kyseessä on kuiva maa (ei ranta-alue) ja alueella ei ole suoraan rakentamiseen ohjaavaa kaavaa (asema- tai yleiskaava), mutta alue on suunnittelutarvealuetta.
 • Poikkeamispäätöksellä silloin kun on kyseessä kaavaton ranta-alue tai rantayleiskaavassa tai asemakaavassa alue on osoitettu lomarakennuspaikaksi.
 • Rakennusluvalla silloin kun kyseessä on kuivan maan haja-asutusluonteinen alue, alueella ei ole yleiskaavaa eikä alue ole suunnittelutarvealuetta.

Toimenpidelupa

Rakennusluvan sijasta rakentamiseen voidaan hakea toimenpidelupa (MRL 126 §) sellaisten rakennelmien ja laitosten, kuten maston, säiliön ja piipun pystyttämiseen, joiden osalta lupa-asian ratkaiseminen ei kaikilta osin edellytä rakentamisessa muutoin tarvittavaa ohjausta.

 • venevaja, alle 25 m2 (kaava-alueet ja ranta-alue)
 • grillikota, katos, huvimaja, 15 - 25 m2 (kaava-alueet ja ranta-alue)
 • kasvihuone, 20 - 50 m2
 • katsomo
 • kioski, myymäläkoju tms., alle 25m2 (kaava-alueet ja ranta-alue)
 • lantavarasto, siilo, liete- tai virtsasäiliö
 • masto, piippu, suurehko valaisinpylväs (kaava-alueet ja ranta-alue)
 • suurehko kiinteä laituri (kaava-alueet ja ranta-alue)
 • jätevesijärjestelmä
 • maalämpökaivo
 • kattomuodon muutos (kaava-alueet ja ranta-alue)
 • rakennuksen julkisivun olennainen muutos (kaava-alue)
 • muut kunta- tai ympäristökuvaan merkittävästi ja pitkäaikaisesti vaikuttavat järjestelyt ja muutokset (kaava-alueet ja ranta-alue)
Toimenpidelupa on voimassa kolme vuotta luvan myöntämisestä.

Toimenpideilmoitus

Lupamenettelyn sijaan jo olevaan asuntoon tai lomarakennukseen kuuluvan tai maatalouden harjoittamisen kannalta tarpeellisen enintään 25 m2:n suuruisen talousrakennuksen rakentamiseen sovelletaan ilmoitusmenettelyä (autotalli ja -katos sekä saunarakennus vaativat aina rakennusluvan).

Ilmoitusmenettelyn (MRL 129 §) alaisia toimenpiteitä ovat mm.

 • katos, alle 25m2
 • talousrakennus, alle 25m2
 • grillikota, grillikatos, huvimaja, alle 15m2
 • rakennuksen julkisivun olennainen muutos (haja-asutusalue ja ranta-alue)
 • vesikatteen tai sen värityksen muutos (kaava-alueet)
 • ulkoverhouksen materiaalin tai värin muutos (kaava-alueet)
 • katukuvaan vaikuttavan markiisin asettaminen (kaava-alueet)
Ilmoitus raukeaa, ellei toimenpidettä ole saatettu loppuun kolmen (3) vuoden kuluessa. Valmistumisesta tulee ilmoittaa rakennusvalvontaan.

Maisematyölupa

Maisematyölupa tarvitaan (MRL 128 §) maisemaa olennaisesti muuttaviin toimenpiteisiin:

1) asemakaava-alueella;

2) ranta-asemakaava-alueella, jos ranta-asemakaavassa niin määrätään;

3) yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään, lukuun ottamatta puiden kaatamista yleiskaavassa maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi osoitetulla alueella; eikä

4) alueella, jolla on voimassa 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty. (13.6.2018/465)

Tällaisia toimenpiteitä ovat mm.

 • puiden kaataminen
 • maankaivu
 • täyttäminen
 • louhiminen.

Rääkkylän kunnassa voimassa olevat kaavat.

Maisematyölupaa ei tarvita yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten taikka myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen eikä vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin.

Purkamislupa

Purkamislupa tarvitaan rakennuksen tai sen osan purkamiseen asemakaava-alueella tai alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi. Lupa on myös tarpeen, jos yleiskaavassa niin määrätään.

Lupaa ei tarvita, jos voimassa oleva rakennuslupa tai hyväksytty katu- / tiesuunnitelma edellyttävät rakennuksen purkamista. Lupaa ei myöskään tarvita talousrakennuksen ja muun vähäisen rakennuksen purkamiseen poikkeuksena historiallisesti tai rakennustaiteellisesti merkittävät rakennukset tai niiden osat.

Purkamislupaan tarvitaan seuraavat asiakirjat:

1. Purkamislupahakemus 1 kpl
2. Kaavaote ja -määräykset tai peruskarttaote
Kaavaote kaava-alueilla ja peruskarttaote kaavan ulkopuolisilla alueilla
(Otteeseen merkitään purettavan rakennuksen sijainti) 1 kpl
3. Omistus-/hallintaoikeusselvitys
(Lainhuuto, kauppakirja tai vuokrasopimus) 1 kpl
4. Selvitys purkamistyöstä ja purkujätteen käsittelystä
(Selvitys annetaan erillisellä lomakkeella) 1 kpl
5. Naapureiden kuuleminen
(Naapureiden kuulemisen voi jättää myös rakennusvalvonnan tehtäväksi taksan mukaista maksua vastaan) 1 kpl
7. Vastaavan työnjohtajan hakemus/ilmoitus
Vain silloin, kun purkaminen edellyttää purkamislupaa 1 kpl

Rakennuksen purkamisesta on aina, jollei purkamiseen tarvita lupaa, kirjallisesti ilmoitettava rakennusvalvontaviranomaiselle 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä (purkamisilmoitus).

Sivu arviointi ja palaute